Jacques Lemans Warranty

לקוחות נכבדים,

אנו מברכים אתכם על קנייתם ומאחלים כי תדעו להפיק הנאה של שנים רבות מהשעון שרכשתם.

קבלת המוצר על ידי הצרכן מהווה אישורו כי המארז החיצוני של המוצר וחלקיו החיצוניים חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה, בכפוף להוראות חוק המכר.

נותן האחריות

ג'נטלמן מתנות לגבר בע"מ, אחראי בזאת כלפי רוכש המוצר, לתקן כל קלקול הנובע ממהלך פעולתו התקינה של המוצר ולהשיבו למצבו טרם הקלקול זאת במשך תקופת האחריות וללא תמורה.

תקופת האחריות

תחול מיום רכישת המוצר ועד לתום תקופה בת 24 חודשים. האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל על ידי נותן האחריות ושווקו על ידו.

היה ויתברר טרם תיקון מוצר, כי הקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן, האחריות לפי תעודת אחריות זו לא תחול, ונותן האחריות יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תיקון המוצר, החלפתו והובלתו:  כוח עליון, זדון או רשלנות של הצרכן, שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש לרבות, אחסון ואחזקה לא נכונים, חדירת גוף זר, תאונה ו/או חבלה, שבר, סדק, שריטה, אש, אובדן, תיקון או ניסיון תיקון או שינוי אחר כלשהו שנעשו בידי מי שלא הורשה והוסמך לכך על ידי נותן האחריות. 

במידה ויקבע נותן האחריות כי קיים קלקול שאינו ניתן לתיקון, רשאי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי לבצע את התחייבותו ע"פ תעודת אחריות זו ע"י החלפת החלק המקולקל. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, לפי בחירת היבואן. היה והמוצר תוקן או הוחלף ימשיך תוקף אחריות זו ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש נותן האחריות.

האחריות מכסה תיקוני מנגנון בלבד ואינה כוללת עמידות למים בדרגה גבוה מזו המסומנת ע"ג המוצר, תיקוני לוח, קופסא, באזל, כתר, לחצנים, רצועה, צמיד, שינוי צבע, קילוף בציפוי, שריטות בזכוכית, שברים בזכוכית או שיבוצי אבנים. החלפת חלקי חילוף שאינם מכוסים באחריות, תתבצע רק לאחר אישור הלקוח להצעת מחיר להחלפת החלק למעט במקרים בהם נדרש בגין התיקון. במידה והתשלום נמוך מ-100 ₪, התיקון יבוצע ללא אישור הלקוח. הוכח ע"י נותן האחריות כי הקלקול במוצר הנו תוצאה של שימוש לא נכון כגון שימוש במים החורג מדרגת האטימות ו/או אי-סגירה של כתר הברגה, יהיה נותן האחריות פטור מחיוביו ע"פ תעודת אחריות זו ותוקף האחריות יפוג מיידית. החלפת סוללה אינה כלולה באחריות ותבוצע ללא חיוב במהלך 12 החודשים הראשונים מיום הרכישה.

תנאי האחריות הנם כמפורט בתעודת אחריות זו בלבד. בכפוף לכל דין, נותן האחריות לא יהיה אחראי לכל נזק כלשהו שייגרם לצרכן ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב קלקול במוצר. כמו כן, אחריות היבואן לא תחול על נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או אחרים שיגרמו ללקוח בקשר עם המוצר והשימוש בו. משווק ו/או תחנת שירות מורשית ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי נותן האחריות לתת אחריות ו/או התחייבות כלשהי, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב על ידי נותן האחריות, לא יהיו תקפים.

 הכיסוי על פי תעודה זו תקף בתחומי מדינת ישראל בלבד. לנוחיותכם, מסירת המוצר לתיקון מתאפשרת בכל אחד מסניפי רשת ג'נטלמן כפי שניתן למצוא ברשימת הסניפים. בכל מקרה, האחריות הניתנת על המוצר היא אחריות מטעם נותן האחריות בלבד.

 המלצות כלליות לשמירה על שעונים

• בעת שימוש בסביבת מים, יש להימנע ממשחק בכפתורי או בכתר השעון. יש להימנע מפתיחה וסגירה של הסוגר.  אין לפתוח את כתר השעון בשום מקרה ויש להקפיד על כתר הברגה סגור ומוברג.  במידה וחדרו לשעון מים, יש למסור את המוצר בהקדם בנק' השירות הקרובה ע"מ למנוע נזקים נוספים.  

• בעת רחצה במים, מומלץ לא להשתמש במוצרים בהם יש חלקים העשויים עור כגון רצועות וצמידים.

• לאחר רחצה במים מלוחים יש להקפיד לשטוף את השעון/תכשיט ע"מ להסיר את המלחים.

• אין לבצע עצמאית פוליש.

• מומלץ לא לענוד שעונים במקומות בהם הטמפ' גבוהה מ-45 מעלות צלסיוס.

• יש להימנע ממגע של השעון עם חומרי ניקוי או מוצרי טיפוח כגון משחות, קרמים ובשמים.

• ניקיון – ע"י מטלית לחה בלבד.

 

להלן טבלת עמידות למים על פי תקן  ISO-2281

 

99Feet  /  3ATM  \   30Meters

שטיפת ידיים קלה בלבד

 

165Feet  /  5ATM  \   50Meters

רחצה, טבילה, מקלחת

 

Feet  /  10ATM  \   100Meters300

שחייה ושנורקלינג

 

Feet  /  20ATM  \   200Meters600

צלילה ספורטיבית